Jivácký osadní klub

Info pro osadníky

« zpět

 

Vážení osadníci,

zasíláme potřebné informace před konáním valné hromady.

 

  1. zasíláme informaci k nutnosti sdělení prioritních vlastníků. Posíláme výňatek z platných  Stanov JOK. Majitelé chat, kde není stanoven prioritní vlastník budou před konáním valné hromady pozváni k dořešení této situace.

Členství ve spolku je dvojí:

- základní,

- prioritní, přičemž každý prioritní člen je současně základním členem.

 

Prioritním členem je vlastník chaty v chatové osadě Jivák. V případě, že chata má více spoluvlastníků, oznámí tito spoluvlastníci písemně osadní radě, který ze spoluvlastníků bude za danou chatu prioritním členem; tento spoluvlastník bude vykonávat práva spojená s prioritním členstvím, ostatní spoluvlastníci pak mohou být toliko členy se základním členstvím. Nedohodnou-li se spoluvlastníci chaty o výkonu práv spojených s prioritním členstvím nebo vzniknou-li důvodné pochybnosti o tom, kdo je oprávněn tato práva za chatu vykonávat, nemůže do odstranění těchto pochybností práva spojená s prioritním členstvím za danou chatu platně vykonávat žádný ze spoluvlastníků.

Základní člen spolku má právo:

- podílet se na činnosti spolku,

- využívat všech zařízení a majetku spolku za podmínek určených stanovami a osadním řádem a v souladu s pokyny osadní rady,

- právo volit členy osadní rady a revizní komise,

- právo být volen do osadní rady a revizní komise,

- právo účastnit se valné hromady a hlasovat o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny rozhodování členů s prioritním členstvím.

- používat příjezdové lesní cesty, na které má JOK zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy (cesty).

- další práva určená stanovami a osadním řádem.

 

Základní člen spolku má povinnost:

- dodržovat stanovy spolku, osadní řád, rozhodnutí valné hromady a osadní rady

- platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech,

- chránit dobré jméno Jiváckého osadního klubu,

- dbát práv a oprávněných zájmů Jiváckého osadního klubu,

- strpět na svých pozemcích, nenarušovat a nepoškozovat stávající rozvody elektrické energie.

 

Člen spolku s prioritním členstvím má právo:

- hlasovat na valné hromadě o změnách stanov, o nakládání s majetkem spolku a o zániku spolku a jeho likvidaci,

- na likvidační zůstatek dle čl. XII. stanov.

 

Členství ve spolku se ukončuje vyloučením, zánikem členství, vystoupením ze spolku nebo smrtí člena.

Valná hromada může člena vyloučit v případě, že závažným způsobem porušuje stanovy spolku nebo osadní řád.

V případě, že člen je v prodlení s úhradou členského příspěvku a neuhradí jej ani na základě písemné výzvy osadní rady zaslané poštou či e-mailem, zaniká jeho členství uplynutím jednoho měsíce od odeslání takové výzvy.

Prioritní členství dále zaniká pozbytím vlastnictví k chatě, s níž je členství spojeno.

Seznam členů spolku se záznamem o typu členství vede osadní rada. Seznam je neveřejný. Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku provádí osadní rada na základě rozhodnutí valné hromady o přijetí či vyloučení člena, na základě uplynutí lhůty v případě zániku členství, na základě oznámení o vystoupení ze spolku či na základě zjištění o úmrtí člena nebo o zániku vlastnictví k chatě. Záznam o prioritním členství provádí osadní rada v souladu s ustanovením stanov o prioritním členství.

  1. Sdělujeme, že nebudeme od června 2019 zasílat sdělení JOK písemně poštou, s ohledem na zvýšené výdaje poštovného. Je nutné nahlásit osadní radě e-mail adresu nebo sledovat sdělení pouze na vývěskách JOK. Pokud bude nadále osadník požadovat zasílání informací poštou, bude to na náklady příjemce.
  2. Informace k prodeji pozemků, schválené na VH 2017 a 2018 - velká parcela p.p. 477/18 o výměře 1 339m2 se geometrickým plánem rozdělila na dvě parcely, rozdělení zaplatili kupující. Pozemek 477/18 výměra 669m2 koupila paní Sahulová v prosinci 2018, druhý pozemek 477/39 o výměře 670m2 koupili manželé Böhmovi v březnu 2019. Třetí parcela 479/95 o výměře 332m2 koupili manželé Hanušovi v lednu 2019. Prodej se realizoval za 550,-Kč/m2. JOK celkem prodejem získal 871 179,50 Kč. Odměna realitní kanceláři  TANA Nymburk byla ve výši 5% z prodávané ceny, celkem 47 870,50 Kč. Dále byl realizován prodej části pozemku 479/83, oddělená část o výměře 146 m2 prodána Zuzaně Švarcové, uhrazeno 15 000,-Kč v listopadu 2018.
  3. Jivacký osadní kros a volejbalové turnaje jsou naplánovány na sobotu  3.8.2019. Termín dětského sportovního dne není přesně stanoven, budeme dodatečně informovat.
  4. Vyzýváme osadníky k přihlášení pro práci v osadní radě.
  5. Informace ke sběrnému dvoru na Jiváku, opakovaně někdo úmysleně poškodil vrátka a zámek dvora. Zámek nejde opravit, proto v současné době není sběrný dvůr uzamčen. Je na zvážení další postup proti vandalům a také osadníkům, kteří opakovaně do sběrného dvora odkládají věci, ktetré tam nepatří, židle, snowboard, gauč, matrace, dřevěné police a další. Díky vstřícnosti starostky Loučeně se podařilo tyto věci odvézt, ale do budoucna to již nebude zdarma. Nárůst nákladů by se projevil ve zvýšení členských příspěvků.