Jivácký osadní klub

Novinky
Úspěšně proběhl tradiční osadní volejbalový turnaj mužů a žen za účasti 9ti družstev. V kategorii žen zvítězilo družstvo kadetek z Nymburka, v mužské kategorii mužstvo "Číšníků" složené z absolventů FTVS UK Praha.

Děkujeme organizátorům Rakeťákovi (Láďa bydža ml.) a Jirkovi Čechovi, sponzorům a dalším obětavcům, kteří se na přípravě turnaje podíleli.

Tak zase za rok nashle.


Vážení osadníci,

 

osadní rada svolává valnou hromadu Jiváckého osadního klubu

na neděli 2. června 2019 od 14:00 hod.

 

Valná hromada se uskuteční v Loveckém hotelu na Jiváku.

Prezence a vybrání příspěvků na rok 2019 od 13:00 hod.

 

Program:

 1. Přivítání osadníků
 2. Schválení programu
 3. Přijetí nových členů JOKů
 4. Doplnění osadní rady - volba nových členů
 5. Zpráva o činnosti JOK za uplynulé období, regulační plán JOK Jivák
 6. Zpráva o hospodaření JOK s finančními prostředky za rok 2018
 7. Informace o klubovně o nezbytných opravách
 8. Projednání výše členských příspěvků a pravidel pro nečleny JOK vlastnící nemovitost
 9. Návrh rozpočtu JOK na rok 2019 - provozní a investiční
 10.  Žádost o odkoupení části parcely p.p. 479/83 Schwarz Ondřej -navrhovaná cena 130,-Kč/m2
 11. Žádost o odkoupení parcely p.p.479/96  S.Svatoň, T. Janák - navrhovaná cena 130,-Kč/m2
 12. Diskuse – různé.

 

Zve osadní rada a revizní komise

Mgr. Marcela Martinková, Dr.Ladislav Bydžovský, Jana Věchtová, Dáša Kochová, Zuzana Švarcová, Karel Tolde, Ing. Miroslav Horák, Olga Čmugrová, Petr Formánek

 

Důležité informace:

 

Žádáme jednotlivé členy JOK o účast na valné hromadě s ohledem na projednávané body programu. V případě neodkladné nepřítomnosti, předejte dalšímu členu JOK nebo rodinnému příslušníku plnou moc k zastupování.

 

U prezence předložte potvrzení o prioritním vlastníkovi za chatu, kde je více majitelů a členů JOK.

 

Prosíme u prezence zkontrolovat, zda jsou aktuální kontakty pro potřeby svolání nebo rychlého vyrozumění – mobilní telefon, e-mail nebo další kontakt, včetně trvalé adresy.

 

Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 20,-Kč na člena JOK,  na údržbu společných prostor částkou 500,-Kč. Hotově zaplatit částku je možné u prezence na valné hromadě nebo u Karla Tolde, chata č. 44.

Úhradu lze provést převodem na účet č. 504015329/0800 Česká spořitelna-pobočka Nymburk, variabilní symbol číslo chaty, do zprávy jméno.

 

 

Vezměte s sebou členské průkazky a průkazy na chaty k zapsání zaplacených příspěvků.

 

Upozorňujeme současné majitele chat a pozemků, že je potřebné osadní radě JOK sdělovat změny vlastníků nemovitostí s ohledem na stanovy a osadní řád a majetek JOK.

 

Budou přítomni zástupci obcí Loučeň a Vlkava pro výběr platby za odpady.

 

Zápisy z valných hromad a další informace si lze přečíst na www.jivak.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Jivácká osadní rada svolává brigádu na společné prostory JOK  na sobotu 1.6. a neděli 2.6.2019.

Sraz účastníků v 8,30 hod. na hřišti.

 

Návrh potřebných prací pro JOK v rámci brigády nebo v samostatném termínu byl zaslán elektronicky a písemně, pouze doplňujeme:

 

 1. Připomínáme osadníkům, že je potřebné udržovat společné cesty k jednotlivým chatám, prostory kolem studní. / hrabat listí, sekat trávu, stříhat keře, aby se zachoval stanovený 3 m široký rozměr u cest./

 

Pokud můžete, vezměte si na brigádu potřebné náčiní: hrábě, lopaty, kolečko a pod.

 

Za  pomoc děkuje osadní rada a revizní komise

                            

 

 

 

 

 


 

Vážení osadníci,

informujeme s předstihem jaké práce je potřebné v rámci brigád vykonat. Práce je možné vykonat ve dvou termínech brigád nebo samostatně po dohodě s osadní radou.

 

Termíny brigád jsou  v sobotu 1.6.2019  a neděli 2.6.2019  vždy od 8,30 hod. sraz na hřišti.
 

 1. Vyhrabání a úprava prostor kolem dětského hřiště a navození nového písku do pískoviště.
 2. Štěrk rozházet na příjezdové cesty do osady
 3. Upravit velkou pláž - písek rozhrabat
 4. Malá pláž - úklid, vyřezat stromy - přímo na pláži spálit - nutné domluvit s osadní radou
 5. Vyčistit lavičky od špíny a ev. opravit je - malá a velká pláž
 6. Příjezdová cesta k rybníku na Jiváku je děravá - zasypat štěrkem
 7. Kolem hřiště  vyčistit odvodňovací  příkopy v místech, kde neodtéká voda
 8. Vyhrabat a vyčistit volejbalová hřiště
 9. Vyčistit další vodoteče na osadě
 10. Uřezání tyčí pod jevištěm - potřeba elektrická bruska
 11. Úklid kolem klubovny
 12. Vyčistění příkopu u cyklostezky, kde někdo navezl odpadky
 13. ostříhání keřů na hrázi

              


 

Vážení osadníci,

zasíláme potřebné informace před konáním valné hromady.

 

 1. zasíláme informaci k nutnosti sdělení prioritních vlastníků. Posíláme výňatek z platných  Stanov JOK. Majitelé chat, kde není stanoven prioritní vlastník budou před konáním valné hromady pozváni k dořešení této situace.

Členství ve spolku je dvojí:

- základní,

- prioritní, přičemž každý prioritní člen je současně základním členem.

 

Prioritním členem je vlastník chaty v chatové osadě Jivák. V případě, že chata má více spoluvlastníků, oznámí tito spoluvlastníci písemně osadní radě, který ze spoluvlastníků bude za danou chatu prioritním členem; tento spoluvlastník bude vykonávat práva spojená s prioritním členstvím, ostatní spoluvlastníci pak mohou být toliko členy se základním členstvím. Nedohodnou-li se spoluvlastníci chaty o výkonu práv spojených s prioritním členstvím nebo vzniknou-li důvodné pochybnosti o tom, kdo je oprávněn tato práva za chatu vykonávat, nemůže do odstranění těchto pochybností práva spojená s prioritním členstvím za danou chatu platně vykonávat žádný ze spoluvlastníků.

Základní člen spolku má právo:

- podílet se na činnosti spolku,

- využívat všech zařízení a majetku spolku za podmínek určených stanovami a osadním řádem a v souladu s pokyny osadní rady,

- právo volit členy osadní rady a revizní komise,

- právo být volen do osadní rady a revizní komise,

- právo účastnit se valné hromady a hlasovat o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny rozhodování členů s prioritním členstvím.

- používat příjezdové lesní cesty, na které má JOK zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy (cesty).

- další práva určená stanovami a osadním řádem.

 

Základní člen spolku má povinnost:

- dodržovat stanovy spolku, osadní řád, rozhodnutí valné hromady a osadní rady

- platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech,

- chránit dobré jméno Jiváckého osadního klubu,

- dbát práv a oprávněných zájmů Jiváckého osadního klubu,

- strpět na svých pozemcích, nenarušovat a nepoškozovat stávající rozvody elektrické energie.

 

Člen spolku s prioritním členstvím má právo:

- hlasovat na valné hromadě o změnách stanov, o nakládání s majetkem spolku a o zániku spolku a jeho likvidaci,

- na likvidační zůstatek dle čl. XII. stanov.

 

Členství ve spolku se ukončuje vyloučením, zánikem členství, vystoupením ze spolku nebo smrtí člena.

Valná hromada může člena vyloučit v případě, že závažným způsobem porušuje stanovy spolku nebo osadní řád.

V případě, že člen je v prodlení s úhradou členského příspěvku a neuhradí jej ani na základě písemné výzvy osadní rady zaslané poštou či e-mailem, zaniká jeho členství uplynutím jednoho měsíce od odeslání takové výzvy.

Prioritní členství dále zaniká pozbytím vlastnictví k chatě, s níž je členství spojeno.

Seznam členů spolku se záznamem o typu členství vede osadní rada. Seznam je neveřejný. Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku provádí osadní rada na základě rozhodnutí valné hromady o přijetí či vyloučení člena, na základě uplynutí lhůty v případě zániku členství, na základě oznámení o vystoupení ze spolku či na základě zjištění o úmrtí člena nebo o zániku vlastnictví k chatě. Záznam o prioritním členství provádí osadní rada v souladu s ustanovením stanov o prioritním členství.

 1. Sdělujeme, že nebudeme od června 2019 zasílat sdělení JOK písemně poštou, s ohledem na zvýšené výdaje poštovného. Je nutné nahlásit osadní radě e-mail adresu nebo sledovat sdělení pouze na vývěskách JOK. Pokud bude nadále osadník požadovat zasílání informací poštou, bude to na náklady příjemce.
 2. Informace k prodeji pozemků, schválené na VH 2017 a 2018 - velká parcela p.p. 477/18 o výměře 1 339m2 se geometrickým plánem rozdělila na dvě parcely, rozdělení zaplatili kupující. Pozemek 477/18 výměra 669m2 koupila paní Sahulová v prosinci 2018, druhý pozemek 477/39 o výměře 670m2 koupili manželé Böhmovi v březnu 2019. Třetí parcela 479/95 o výměře 332m2 koupili manželé Hanušovi v lednu 2019. Prodej se realizoval za 550,-Kč/m2. JOK celkem prodejem získal 871 179,50 Kč. Odměna realitní kanceláři  TANA Nymburk byla ve výši 5% z prodávané ceny, celkem 47 870,50 Kč. Dále byl realizován prodej části pozemku 479/83, oddělená část o výměře 146 m2 prodána Zuzaně Švarcové, uhrazeno 15 000,-Kč v listopadu 2018.
 3. Jivacký osadní kros a volejbalové turnaje jsou naplánovány na sobotu  3.8.2019. Termín dětského sportovního dne není přesně stanoven, budeme dodatečně informovat.
 4. Vyzýváme osadníky k přihlášení pro práci v osadní radě.
 5. Informace ke sběrnému dvoru na Jiváku, opakovaně někdo úmysleně poškodil vrátka a zámek dvora. Zámek nejde opravit, proto v současné době není sběrný dvůr uzamčen. Je na zvážení další postup proti vandalům a také osadníkům, kteří opakovaně do sběrného dvora odkládají věci, ktetré tam nepatří, židle, snowboard, gauč, matrace, dřevěné police a další. Díky vstřícnosti starostky Loučeně se podařilo tyto věci odvézt, ale do budoucna to již nebude zdarma. Nárůst nákladů by se projevil ve zvýšení členských příspěvků.
Honza Bártl hodnotí uplynulý ročník Jiváckého osadního krosu